När jag blir sjuk vill jag gärna läggas in på ett datacenter

När jag blir sjuk vill jag gärna läggas in på ett datacenter


Inläggning på sjukhus? Nej, tack. En sjuksäng på ett datacenter, ja tack. Så undviker man att bli smittad med tillstötande infektioner på grund av dåligt inomhusklimat. Så lyder budskapet från dr. Stephanie Taylor.

Det bör väcka bekymmer när en läkare som är certifierad inom infektionskontroll berättar att inomhusklimatet på ett datacenter är hälsosammare än det på ett allmänt sjukhus. Inte desto mindre är det budskapet från dr. Stephanie Taylor, som med sin uppseendeväckande rubrik kritiserar sjukhusens inomhusklimat. Du kan läsa hela hennes artikel här nedanför.


  Noggrann övervakning av datacenter

   Värme-, ventilations- och klimatkontroll i viktiga byggnader, och kontroll av inomhusluften är inte samma sak! I mina förberedelser till den här artikeln om viktiga lösningar för luft- och klimatkontroll imponerades jag över med vilken precision datacentren övervakar kvaliteten på inomhusluften.

   Som läkare med professionell erfarenhet av infektionskontroll är jag avundsjuk på den noggranna övervakning och de åtgärder man arbetar med i dessa datacenter. På sjukhus kan patienterna bli sjuka eller dö till följd av kontaminering av inomhusluften.

   Den omsorg som operatörerna visar i sin övervakning av varje enskilt datacenter – som alla utgör en del av vår elektroniska kulturs "neurala nätverk" – ökade 2006, då användningen av bly i kretskort begränsades efter att det påvisat en tydlig koppling mellan exponering av bly och förgiftning av den mänskliga hjärnan. Denna uppmärksamhet på gifthalten i bly medförde nya regler, som begränsade användningen av lödmetall som innehåller bly, och gjorde det obligatoriskt att byta till lödmetall av koppar, tenn eller silver. En oförutsedd konsekvens av övergången till dessa mindre giftiga metaller var att det förekom allvarlig korrosion vid förekomsten av svavel och andra gasformiga orenheter. På platser där inomhusluften innehöll svavelföroreningar, blev en "smygande korrosion" ett stort problem.

   Felaktig luftfuktighet kan ödelägga viktiga data

   Höjt över alla tvivel är att när korrosion påverkar tillgängligheten till viktiga data från hårddiskenheter eller skadar grafikkort, moderkort, kondensatorer och transistorer, kan det få ödesdigra följder. Problem med datalagring och -överföring kan hota grundläggande infrastruktur i vårt samhälle, både vad gäller säkerhet, pengar och vår vardag i största allmänhet. Så det är förståeligt att kraven på datacentren innefattar stränga gränser och realtidsövervakning för partikelföroreningar, samt mätning av temperatur och relativ luftfuktighet.

   Som en konsekvens av sårbarheten hos dessa nya metaller, blir kvaliteten på inomhusluften, såväl som lufttemperaturen som den relativa luftfuktigheten noggrant kontrollerad och övervakad. HEPA-partikelfiltrering, som avlägsnar damm, mätningar av den absoluta temperaturen respektive våttemperaturen med hänsyn till övervakning av den relativa luftfuktigheten, försegling av rum samt noggrann placering av luftintag är alla åtgärder som både ska minska föroreningar som kan orsaka korrosion, samt sörja för en god värmefördelning.

   Sjukhusens övervakning av inomhusklimatet brister

   Många är uppmärksamma på den börda som infektioner via sjukhusvården utgör för de inlagda och för sjukhusens budgetar. Det är för många patienter som lider skada eller dör av infektioner de får under sin sjukhusvistelse. Luftburna virus, infektiösa aerosoler och mycket torr inomhusluft kan skada patienternas luftvägar och öka risken för en infektion via sjukhusvården. Och ändå är övervakningen av kvaliteten på sjukhusens inomhusluft inte på långa vägar så exakt eller konsekvent som den är på datacentren.

   Sjukhusen kan ta lärdom av datacentren

   Att förstå vilken roll som mätning av kvaliteten på inomhusluft samt värme-, ventilations- och klimatkontroll har på sjukhusorsakade patientsjukdomar, är svårt av många anledningar. Behovet av ett tydligt sammanhang mellan mätning av inomhusluft och patientsjukdomar kan lätt glömmas bort hos sjukvårdspersonalen och de fastighetsansvariga. Inte desto mindre vem man tillräckligt mycket om hur mycket mätning av kvaliteten på inomhusluften betyder för patienternas tillstånd, och vi bör lära av den luftkontroll som genomförs i betydelsefulla byggnader som datacentren.

   Låt oss jämföra några av faktorerna i dessa betydelsefulla byggnader med sjukhusen, och se hur vi kan förbättra upplevelsen för de inlagda. Vilka skillnader finns det på hur kvaliteten på inomhusluften kontrolleras i betydelsefulla byggnader respektive sjukhus?

   3 åtgärder för ett bättre inomhusklimat

   Liksom operatörerna på datacentren bör sjukhusen vidta åtgärder som eliminerar luftburna föroreningar som är skadliga för patienterna. Dessa åtgärder ska innefatta:

   1. Best practise-designstandarder baserade på dataunderbyggda lösningar

   2. Fortlöpande miljöövervakning med återkoppling i realtid

   3. Sparande av registrerade data för att kunna jämföra med patientproblem


   Incitamenten ska vara positiva istället för negativa (dvs. morot framför piska).

   Tilbaka till nyheter