HACCP och ISO 22000

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point) är en internationellt erkänd systematisk metod för att bygga upp ett säkert hygienstyrningssystem. Metoden används världen över inom bland annat livsmedelsbranschen, sjukvårdssektorn och andra branscher där det ställs höga krav på hygiensäkerhet, och där företagen måste kunna dokumentera att de producerade varorna inte utgör någon hälsorisk. 

HACCP-systemet utvecklades på 1960-talet av NASA. NASA använder metoden för att säkerställa att de livsmedel som ingår i rymdprogrammet alltid är av högsta kvalitet, eftersom en sjuk astronaut inte är till någon större nytta. 

I Danmark beskrivs HACCP-metoden och kraven på ett hygienstyrningssystem i DS/EN ISO 22000, som gäller för företag inom livsmedelsbranschen.

Hygienkontroll med HACCP-metoden

HACCP-metoden är uppbyggd så att den systematiska granskningen och genomgången av alla certifierade processer resulterar i ett hygienstyrningssystem som dokumenterar att livsmedelssäkerheten håller högsta klass. 

På svenska kallas ett HACCP-system också för ett ”egenkontrollprogram”, eftersom det är företagets egna hygienstyrningssystem som ska säkerställa att kvaliteten alltid uppfyller kraven. 

Alla företag och återförsäljare som ägnar sig åt livsmedel ska idag ha ett godkänt ”egenkontrollprogram”.

Bakteriologiskt rent vatten eliminerar hälsorisken

När befuktningen sker via system med munstycken, finfördelas vattnet i den lokal där luftfuktigheten ska styras. Det är av avgörande betydelse att vattnet som används är rent och bakteriefritt, så att det inte uppstår någon hälsorisk för de människor som befinner sig i lokalerna som befuktas.

Condair säkerställer rent vatten åt kunderna

Vatten är ett viktigt livsmedel, men samtidigt finns det många bakterier som lever naturligt i vattenburna system eller kan binda sig till vattenaerosoler. 

Det finns för närvarande inga myndighetskrav för kontroll av vattenkvalitet i befuktningsanläggningar, och det finns ingen standard för hur många mikroorganismer som får finnas i vatten som används till befuktning.


Det finns krav från myndigheterna på antalet mikroorganismer i dricksvatten och hur ofta dricksvattnet ska kontrolleras, men kraven på dricksvattnet kan inte direkt överföras till befuktningsanläggningar eftersom vattnet inte dricks, utan finfördelas och upptas i luften.

Våra befuktningssystem MLP, MLP RO och MLP HRO är certifierade enligt ISO 22000 och HACCP.

Riktlinjer för antal bakterier i luft och vatten

I Tyskland finns riktlinjer för antal bakterier i luft och vatten som måste följas vid installation av befuktningsanläggningar i industrilokaler.

För att säkerställa att vattnet som finfördelas från befuktningsanläggningen inte utgör någon risk, finns det särskilda förhållningsregler som ska följas. Detta innebär att befuktningsanläggningen ska vara uppbyggd på ett hygieniskt sätt och att de hygieniska förhållningsreglerna ska följas vid både tillverkning, montering, efterföljande drift, service och underhåll. 

Vill du veta mer om HACCP och ISO 22000?

Mer kunskap om hygien och ISO-certifiering...