Vattenkvalitet och bakteriologiskt rent vatten

Befuktning med rent vatten

Som utgångspunkt kräver våra luftbefuktningsanläggningar att det vatten som tillförs är av dricksvattenkvalitet.  

Kvalitetskrav på dricksvatten i Europa

I Europa finns normer för hur högt innehållet får vara av olika ämnen och mikroorganismer i vattnet för att det ska få användas som dricksvatten. Dessa finns beskrivna i EU:s dricksvattendirektiv 98/83/EEC och i dricksvattenutredningen.

Höga krav på vattenkvaliteten

Även om vattnet är rent och ofarligt att dricka, kan det ändå innehålla ämnen som gör att det inte direkt går att använda till befuktning. Därför är det viktigt att vattenkvaliteten är känd när befuktningsanläggningen ska dimensioneras.

För att våra produkter ska kunna användas på optimalt sätt ställs följande krav:

Vattenkvalitet (hårdhet): Max 2 ºdH 
Ledningsförmåga: Mellan 5 och 500 µS/cm

Bakteriologiskt rent vatten med BactiQuant-analysmetoden

Vår kompetens och vår stora erfarenhet inom kylnings- och befuktningsbranschen har gett oss ensamåterförsäljaravtal i norr för den erkända och patenterade BactiQuant-metoden.

BactiQuant-metoden används för mätning av bakterieaktiviteten i vattnet. Våra specialutbildade tekniker utför fler än 1 500 BactiQuant-mätningar om året, och de kan på mindre än 30 minuter avläsa vattnets bakteriologiska kvalitet.

Därmed kan vi säkerställa att kundernas anläggningar är bakteriologiskt rena. 

Läs mer om rent vatten och vårt serviceprogram som säkerställer vattenkvalitet i vår broschyr.

Vill du veta mer om rent vatten och vattenkvalitet?

Få mer kunskap om våra HACCP- och ISO-certifieringar...