Befuktningsavstånden är det nödvändiga avståndet för optimal absorption av ånga i luften

Hur beräknas befuktningsavstånden?

Befuktningsavstånden är det nödvändiga avståndet för optimal upptagning av ånga i luften. I grunden utgörs detta avstånd av dimzonen samt expansions- och blandningszonen.

Definition av befuktningsavstånd

Befuktningsavstånden utgörs av dimzonen och den efterföljande expansions- och blandningszonen. Dimzonen omfattar hela befuktningssystemets nedström – utifrån tillförseln till den fullständiga upptagningen av ångmängden i systemluften. Denna zon följs av expansions- och blandningszonen. Den tillförda luftfuktigheten blandas jämnt med luften i detta skede. Längden på befuktningsavstånden beror på de komponenter som luftströmmen löper igenom. Korrekt dimensionering av befuktningsavstånden är ytterst viktigt för att förhindra uppkomst av kondens internt i luftvägarna. Kunskap om detta avstånd är grundläggande för korrekt styrning av luftfuktighet, då kontrollsensorer endast bör installeras på platser där det finns avbalanserade fuktvärden.

Fastställandet av befuktningsavstånd «BN» beror på en rad olika faktorer. Befuktningsavståndstabellen kan användas för ett grundläggande fastställande av befuktningsavstånden «BN». Referensvärdena i denna tabell är fastlagda utifrån en temperatur på försörjningsluften på 15 °C till 30 °C.

Befugtningsafstand

Befuktningsavståndens roll i praktiken

Befuktningsavstånden spelar en viktig roll i ångbefuktningen. Den ånga som kommer från ångfördelningsrören kondenseras i första omgången i luftströmmen och är synlig i ångform över ett visst avstånd (befuktningsavstånden). Därefter följer expansions- och blandningszonen där en jämn blandning av systemluften och den tillförda mängden ånga äger rum.

Detta förhållande bör i sig tas med i beräkningen när man värderar längden på befuktningsavstånden fö ratt uppnå hygieniskt drifttillstånd. Exakta kontrollresultat beror på den optimala fördelningen av luftfuktighet på den plats där sensorkomponenterna befinner sig. Befuktningsavstånden beror på olika faktorer och utgör en grund för fastställandet av de nödvändiga minimiavstånden till nedströmssystemdelar och sensorkomponenter.

Befuktningstabell för en enskild ångfördelareHur kan befukningsavstånden kortas?

Kondensation stöds till viss del av kontakten mellan ångan och den mer kyliga systemluften. Huvudorsaken till kondensation är dock emellertid den ogynnsamma fördelningen av ånga genom kanalens tvärsnitt längs ett ångfördelningsrör.

De nödvändiga befukningsavstånden är ofta omöjliga att uppnå med eftermonterade system. Vid dessa tillfällen visar användning av flera olika ångfördelningssystem sig ofta vara positiv. Homogen fördelning av ånga vid maximal prestanda i luftströmmen är möjlig genom passande, korta befuktningsavstånd. Ett homogenitetsindex är en värdefull referensparameter för fördelningen av ånga.

Tabeller för befuktningsavstånd med flera ångfördelningssystem

Behöver du hjälp med fastställandet av befuktningsavstånd?

Se en video som förklarar hur befuktningsavstånden fastställsMinimiavstånd på expansionszoner som ska upprätthållas

För att förhindra att ånga som levereras genom ångfördelningsröret kondenserar på nedströmskomponenter, ska sådana komponenter placeras med ett specifikt minimiavstånd (baserat på befuktningsavstånden «BN») från ångfördelaren.Före/efter en förträngningFöre en böjFöre ett luftgallerFöre/efter en värmeenhet/ett filter


Efter en utvidgningFöre en förgreningFöre en fuktstyrenhet/fuktighetssensorFöre/efter en ventilator/zon-utgång

Mer information om befuktning, avfuktning och evaporativ kyla...