Vad är en hybridbefuktare

Vad är en hybridbefuktare?

En hybridbefuktare använder två adiabatiska metoder för befuktning. En fördelare och en förångare används parallellt för att kontinuerlig kombinationslösning på problem som annars uppstår om man enbart använder en av dessa enheter. Detta gör det möjligt för hybridbefuktare att uppnå en enastående nivå på hygienisk kvalitet, samtidigt som de är ytterst ekonomiska.

Drift av hybridbefuktare

En hybridbefuktare är utrustad med en förångningsenhet som är tillverkad av speciellt porösa och beständiga keramiska element med en stor inre yta. Molekylära ångmunstycken fördelas jämnt över hela ytan på dessa element. Munstyckena är konformade som försörjer med demineraliserat vatten från en liten tryckförstärkande pump, som använder förrenat vatten (mellan 4 och 8 bar). (Om ett vattenreningssystem med en frekvensmodulerad pump redan används, kan den tryckförstärkande pumpen utelämnas, förutsatt detta anses nödvändigt).

Av hygieniska skäl demineraliseras befuktningsvattnet med hjälp av omvänd osmos efter att det mjukgjorts. Effektiv samt preventiv desinficering av vattnet ska göras, så att mikroorganismer förhindras att spridas. HygienePlus-konceptet har med sitt patenterade självjoniseringssystem visat sig vara en effektiv metod för säkring av den hygieniska kvaliteten i det långa loppet.

De keramiska plattorna kan enkelt avlägsnas och rengöras med hjälp av högtryckstvätt (upp till 30 bar) och är återanvändbara under enhetens hela livstid.

Kombinationen av fördelning och förångning möjliggör optimal användning av det tillhandahållna befuktningsvattnet och den efterföljande överskjutande vattenmängden är mycket låg. Enheten kan därför stå för sig själv (även av hygieniska skäl), utan att det därefter är nödvändigt att tillföra mer vatten från befuktningscykeln.

Ska du använda en hybridbefuktare i ditt projekt?

Hygienfunktion / avrinning

För att förhindra att vattnet stagneras blir varje spraykretslopp som inte är aktivt, automatiskt tömt via den medföljande sprayventilen (sprayventilerna är kopplade till tömningsutloppet, när enheten befinner sig i inaktivt läge). Om ledningsförmågan i tillgångslinjen överskrids, eller om användningen av befuktningssystemet inte varit nödvändigt i mer än 23 timmar, öppnas en sköljventil, och tillgångslinjen med demineraliserat vatten samt de övriga tillgångslinjerna i centralenheten sköljs med demineraliserat vatten under en viss tidsperiod. Under denna sköljprocess sugs överskottsvatten som ackumulerats i spraykretsloppet ut med hjälp av den inbyggda vattenpumpen.

Effektiv neutralisering av bakterier

Bakteriediagrammet understryker mikroorganismers förmåga till snabb fortplantning när det inte vidtas åtgärder mot att förhindra dem. HygienePlus®-konceptet utövar bakteriekontroll på ett naturligt sätt med hjälp av silverjoner, vilka neutraliserar och förebygger uppkomst av bakterier. Den elektroniska styrenheten med automatisk kapacitetsmätning säkerställer exakt dosering med kontinuerlig desinficerande effekt. Silverjonerna säkrar hygieniska förhållanden för alla delar i befuktningssystemet som kommer i kontakt med vatten.

Se en kort video om hur en hybridbefuktare fungerar

Mer information om befuktning, avfuktning och evaporativ kyla...