Vad är relativ luftfuktighet?

Vad är relativ luftfuktighet?

Begreppet ”relativ luftfuktighet” är ett procentmässigt storleksförhållande som beskriver hur mättad luften är på fukt, samt hur nära den är sin mättnadspunkt.

Definition av luftfuktighet

När man talar om luftfuktighet är det först och främst viktigt att skilja på relativ luftfuktighet och absolut luftfuktighet. Luft kan absorbera olika mängder fukt vid olika temperaturer. Man kan enkelt säga att ju högre temperaturen är, desto mer fukt kan luften absorbera. Dessutom finns en bestämd punkt vid varje temperaturgrad då luften inte kan absorbera mer fukt. Denna punkt är känd som "mättnadspunkt" eller "daggpunkt". Kondensat börjar uppstå vid denna punkt. I motsats till den relativa luftfuktigheten beskriver begreppet "absolut luftfuktighet" den exakta mängden fukt som luften innehåller, angett i antal gram vatten per kilo luft (g/kg).

Betydelsen av relativ luftfuktighet

Uppvärmning leder generellt sätt till minskad relativ luftfuktighet, även om värdet för den absoluta luftfuktigheten blir densamma. Passande luftfuktighet och den därav följande perfekta luften är en nödvändighet för människor, djur, växter och material samt för forskning och utveckling, tillverkning, förvaring och underhåll.

Torr luft suger fukt från människor

Eftersom torr luft försöker absorbera mer fukt, suger den också upp fukten från sin omgivning – det vill säga de människor som befinner sig i den. Detta resulterar i problem såsom klåda, torra ögon, huvudvärk och trötthet. Det optimala temperaturintervallet för komfortabel luftkonditionering ligger mellan 21 °C och 22 °C med en relativ luftfuktighet som ligger mellan värdena 40 % och 60 %. För att lösa problem med torr luft kan man använda sig av luftbefuktning.

Relativ luftfugtighed

Vill du veta mer om vikten av korrekt luftfuktighet på arbetsplatsen?

Exempel på relativ luftfuktighet

Låt oss anta att vi har ett glas med vatten, där temperaturen ligger på 20 °C. Glaser innehåller 10 gram vatten per kilo luft med en relativ luftfuktighet på 70 %. Det första vi bör förhålla oss till är att luften redan innehåller en ansenlig mängd fukt och maximalt kan absorbera ytterligare 30 %. Det står också klart att luften når daggpunktgränsen när den absoluta luftfuktigheten ökar med 5 gram per kilo luft. Luften når också daggpunktgränsen om den kyls ner med minst 6°C. Om vi nu tillför fukt till behållaren och därmed ökar luftfuktigheten, skapas dimma följt av kondensering när vi når 15 gram vatten per kilo luft. Ur ett annat perspektiv kan man säga att luften även når mättnadsgränsen, varför dimma och kondens uppstår om temperaturen sänks med 6°C.

För låg luftfuktighet kan leda till hälsomässiga risker

Vissa människor upplever tecken på uttorkning vid relativa luftfuktighetsnivåer på under 30 %, såsom de som uppstår vid uppvärmning av byggnader på vintern. Detta leder till uttorkade slemhinnor som inte längre snabbt kan transportera bort skräp, damm och bakterier från de påverkade personernas luftvägar. Risken för andningssvårigheter ökar när dessa element stannar i luftvägarna under längre tid. De typiska symtomen på sådana problem är hosta, bronkit, förkylning samt bihåleinflammation. Den risk som oönskade mikroorganismer utgör, samt förekomsten av specifika sjukdomssymtom, är minimal under förhållanden där den relativa luftfuktigheten ligger inom det mest optimala området på 40 % till 60 %.

En relativ luftfuktighet vars värde ligger under 35 % ökar förekomsten av damm, eftersom kläder, mattor, möbler och liknande föremål torkar ut. Ammoniak och andra gaser som också irriterar människors luftvägar, uppstår som följd av förkolningen av damm på element. Dessutom blir syntetiska material av alla slag elektriskt laddade och samlar därmed ytterligare dammpartiklar.

Uttorkningen av slemhinnorna i de övre luftvägarna leder till försvagning av dessa organ (+ förklaring av slemhinnors skyddande funktion).

Fukt kan kondensera sig på kalla platser, om luftfuktigheten är för hög (över 70 %). I sådana förhållanden är det sannolikt att möbler som innehåller organiska material kan börja lufta på grund av uppkomsten av mögel och svamp. Detta kan också leda till skador på byggnaden och/eller materiella skador (t.ex. uppkomst av mögel på köldbryggor).

Hygroskopiska material är beroende av korrekt luftfuktighet

Alla hygroskopiska material strävar efter att upprätthålla ett ekvilibrium. Ett hygroskopiskt material upprätthåller därför sitt ekvilibrium, allt eftersom luftfuktigheten i den omgivande luften ändrar sig, vilket förorsakar att det påverkade materialet antingen absorberar eller avger vatten. En stor andel av materialen i vår miljö innehåller vatten i högre eller mindre grad. Hygroskopiska material skiljer sig åt, då deras vatteninnehåll är beroende av den omgivande luftfuktigheten. Ett exempel på hygroskopiskt material är trä – därför påverkas trägolv och trämöbler av luftfuktigheten.

Se en kort video som förklarar vad relativ luftfuktighet är

Mer information om befuktning, avfuktning och evaporativ kyla...