Gasdriven ångluftfuktare

Hur fungerar en gasdriven ångluftfuktare?

En gasdriven ångluftfuktare är en isotermisk ångluftfuktare som använder en gasbrännare istället för en elektrisk energi för att värma upp vatten för befuktning.

Att använda en gasdriven ångluftfuktare är i regel mer kostnadseffektivt än det är med strömdrivande ångluftfuktare. Detta gäller i synnerhet industriella installationer som redan utnyttlar ett gasnät (oavsett gällande gas/elpriser).

Drift av en gasdriven ångluftfuktare

Förbränningssystemet i en gasdriven ångluftfuktare är baserad på en modulerande och förblandad gasbrännare samt en kontrollventil för reglering av gastrycket. När befuktning är nödvändig startar brännarens fläkt som genererar ett negativt lufttryck vid luftintaget. Fläkten kör en kort stund för att rensa ur systemet. Tändmekanismen aktiveras därefter i 15 sekunder. Under denna period utför den automatiska elektroniska tändmekanismen en diagnosticering av säkerhetssystemet. Denna diagnosticering omfattar också ett test av tryckomkopplare som övervakar det negativa lufttrycker vid luftintaget. Om säkerhetssystemet fungerar korrekt öppnas kontrollventilen för gastrycket och tändmekanismen antänder blandningen av luft/gas.

Kontrollventilen för gastrycket garanterar ett korrekt blandningsförhållande mellan luft samt natur- eller propangas och är inte beroende av fläkthastigheten eller externa förhållanden i omgivningen. Luft och gas blandas fullständigt i fläkten och förs därefter genom brännaröppningarna där förbränningen äger rum.

De varma förbränningsgaserna flyter över en skiljevägg i värmeväxlaren mot utloppet för avgasen.

Nivåenheten övervakar konstant nivån i vattentanken. När apparaten startas kontrollerar kontrollenheten att nivåenheten fungerar korrekt. Under denna test fylls tanken i första omgången upp till punkt “A”, därefter tömms den så att vattnet når nivå “C”, därefter fylls tanken igen upp till punkt “A”. När tanken fyllsi gen upp till nivå “B”, och testen av nivåenheten är lyckad är ångluftfuktaren klar för drift. Så snart befuktning är nödvändig börjar förbränningsprocessen samt produktionen av ånga.

Konventionell utsugning i en gasdriven ångluftfuktare

DVGW-certificierad frånluftsväg med värmeåtervinning


Se en kort video om hur en gasdriven ångluftfuktare fungerar

Tvivlar du på om du ska använda en gasdriven ångluftfuktare till ditt projekt?

Återvinning av urladdad gasvärme via ventilationsanläggning

Att använda HVAC-frånluft till att leda gas ger en rad markanta fördelar. Den första av dessa är att installationen är betydligt lättare medans det inte längre finns behov för en skorsten. Gasvärme som släpps ut används och återskapas via värmeåtervinning i HVAC-enheten utan att detta resulterar i att kvaliten av den utsläppta luften försämras.

Den ackumulerade energin i den utsläppta gasen är gratis att använda och de besparingar som därmed uppnås kan avräknas från utgifterna för den ventilerade värmen.

En rad olika effektnivåer låter dig välja rätt enhet till dina behov, som kan användas i ett brett utbud av syften. Dessutom ökar det värmenivån som uppnås med HVAC-enheten i takt med att mängden ånga ökar.

Den samlade värmeeffekten från utsläppt gas är en kombination av relevant värme som bildas med hjälp av den höga temperatur på den utsläppta gasen samt fördröjd värme i form av ånga. Värdena som står i parenteserna representerar relevant värmeutvinning utan spillvärme.

Mer information om befuktning, avfuktning och evaporativ kyla...