IX- och HX-diagrammet visar förhållandet mellan luftfuktighet, temperatur och energi i luften

Vad är ett HX-diagram och ett IX-diagram?

Vad är skillnaden mellan ett IX-diagram och ett HX-diagram?

IX-diagrammet och HX-diagrammet är även känt som ett Mollier-diagram. IX-diagrammet illustreras i en vertikal layout medan HX-diagrammet visas i horisontell layout.

Diagrammen visar sammanhangen mellan luftfuktighet, temperatur och energi i luften. Värdena från diagrammen används för beräkning av korrekt inomhusklimat och luftfuktighet.

På den här sidan går i på djupet med HX-diagrammet.

Ladda ner våra IX-diagram och HX-diagram gratis

Här kan du ladda ner de senaste versionerna av IX-diagrammet och HX-diagrammet utan kostnad. Båda diagrammen går att ladda ner i utskriftsvänlig version.

Om du vill få ett laminerat IX- eller HX-diagram skickat till dig är du välkommen att kontakta oss.

Utöver de två Mollier-diagrammen kan du se teknisk väderdataberäkning genom att ladda ner referensåret här.

IX Diagram

       Definition av ett HX-diagram

HX-diagrammet utvecklades 1923 av Richard Mollier. Det gör det möjligt att beräkna och grafiskt illustrera förändringar i luftfuktigheten som orsakas av uppvärmning, befuktning, avfuktning och kylning. Förändringarna kan kartläggas grafiskt, direkt utifrån diagrammet.


Beståndsdelar och parametrar i ett HX-diagram:

Ett HX-diagram specificerar alla de parametrar som behövs för att beskriva luftförhållanden:

Temperatur                     = t                     i°C

Absolut luftfuktighet        = x                    i g/kg

Relativ luftfuktighet        = RH                 i %

Specifik entalpi              = h                    i kJ (1+x)kg

Täthet                            = p                    i (kg/m3)

HX diagram

       

   


   

Vad kan man se i ett HX-diagram?

Ett HX-diagram sätts upp som ett koordinatsystem med lutande linjer. Modellen valdes för att den ökar noggrannheten för bedömning av storleken på området med omättad fuktig luft. För att ställa upp Molliers föreslagna diagram roteras X-axeln medsols tills isoterm t = 0°C ligger horisontellt i området med omättad fuktig luft. Linjerna för konstant-specifik entalpi h löper överst från vänster mot nederst till höger. Linjerna för det konstanta vatteninnehållet X löper vertikalt.

Av praktiska orsaker löper den horisontella axeln, på vilken vatteninnehållet X påförs, inte genom koordinatsystemets utgångspunkt. Vattenångans partialtryck anges som en sekundär X-axel, då detta värde endast baseras på vatteninnehåll X och lufttryck P. Specifik entalpi h påförs på linjer som löper diagonalt. Uppställningar av kurvor görs för lufttemperatur, tätheten på fuktig luft samt relativ luftfuktighet.

Användningen av en rak linje möjliggör enkel grafisk illustration av förhållandeändringar – t.ex. den förhållandeändring som uppstår under ångbefuktning. Indexet 1+x anger att fuktig lufts entalpi utgörs av torr lufts entalpi samt vattnets entalpi. Linjer med enhetliga temperaturer (isotermer) stiger en smula i området med omättad luft. Detta syns tydligt runt den andelen ånga där entalpi kan registreras. Linjerna viker nedåt vid mätpunkten (relativ luftfuktighet = 1), då luft ständigt kan innehålla flytande vatten i form av små vattendroppar (dimma) utöver den maximalt möjliga mängden vattenånga. Isotermerna i dimområdet avviker uteslutande från linjerna för konstant entalpi, som löper genom mätpunkten vid den moderat spårbara entalpin för den återstående mängden vatten.

Nu finns linjer för enhetlig relativ luftfuktighet i området med omättad luft, som produceras via den regelbundna åtskillnaden i isoterm-sektionerna mellan = 0 och = 1. Den relativa luftfuktigheten minskas därför varefter luften blir varmare, förutsatt att vatteninnehållet X inte ändras.

HX diagram

Vill du ha ett laminerat IX- eller HX-diagram?

Beräkning med hjälp av HX-diagrammet

Nedan visas ett exempel på uppvärmningsprocessen för en luftmängd som inte utsätts för förändringar i sitt ånginnehåll.

Uppvärmning vid konstant absolut luftfuktighet

Uppvärmning börjar vid 11°C (punkt 1) och slutar vid 25°C (punkt 2). Den absoluta luftfuktigheten X förblir under denna process på 4 g/kg. Tvärtom ändras den relativa luftfuktigheten från 50 % vid 11°C till 20 % vid 25 °C. Entalpi h (1+x) ändras även från 21,4 kJ/kg till 35 kJ/kg, medan tätheten ändras från 1,24 kg/m3 till 1,17 kg/m3.

Fördelning och förångning av vatten (adiabatisk befuktning)

Om vatten fördelas eller förångas utan tillförsel av ytterligare värme, dras den nödvändiga energin för förångningsprocessen från den omgivande luften. Till följd därav kyls luften ner. Denna process är känd som adiabatisk kylning, då kylningsprocessen sker parallellt med den adiabatiska processen. Den raka linjen ∆h/∆x i HX-diagrammet visar den exakta riktningen för nedkylningskurvan under befuktning.

Beräkning av ∆h/∆x:

∆h           =              kJ/kg
∆x           =              kg H2O/kg torr luft

Här kan du se en video som förklarar HX-diagrammet

Mer information om befuktning, avfuktning och evaporativ kyla...