Publicerad: feb 1948 | J Exp Med. 1948 Feb 1;87(2):87-101

Den relativa luftfuktighetens dödliga effekt på bakterier

Dunklin EW, Puck TT

Sammanfattning

Livskraften hos tre bakteriearter (pneumokocker typ I, koagulasnegativa stafylokocker och hemolytiska streptokocker), nebuliserade från en suspension, mättes i en klimatkammare med inställbara olika relativa luftfuktighetsnivåer och temperaturer.

Relativ luftfuktighet hade en slående effekt på sönderfallshastigheten! Sönderfallshastigheten uppnåddes i närheten av 50 % för alla tre bakterierna, mest betydande för pneumokocker (se diagram).

Sönderfallshastigheten påverkades starkt av suspensionens egenskaper. Bakterier suspenderade i odlingsmedium, 0,5 procent saltlösning eller mänsklig saliv visade en skarp topp för dödlighet vid ca 50 % RF, medan bakteriesuspension med natriumfritt vatten inte uppvisade detta mönster.

Författarna gjorde ytterligare observationer och utarbetade några potentiellt viktiga slutsatser avseende infektionsförebyggande som inte har bevisats vetenskapligt under de senaste 50 åren:

  • Relativ fuktighet i medelnivåer på 40 till 50 % kan skydda mot mikrobiella infektioner
  • Genom tillsättande av ånga till luftburen suspension av torkade pneumokocker inaktiverades bakterierna efter att ha överlevt torkningsförfarandet.
  • Författarnas hypotes var att höjning av koncentrationen av lösta ämnen (särskilt natriumklorid) ledde till bakteriesönderfall genom vattenförlust på grund av förångning. I luftfuktighetsnivåer mellan 40 och 60 %, citat: ”når fukthalten en kritisk grad där en bakteriecell blir mycket mer mottaglig för giftiga ämnen än när den innehåller antingen mer eller mindre vatten”.

Citat: ”Det mest slående faktum som avslöjades genom dessa test var påvisandet av förekomsten av ett snävt intervall av relativ fuktighet i närheten av 50 procent vilket är snabbt dödligt för mikroorganismer som nyligen sprutas in i atmosfären från en odlingsmediesuspension”.

Tillbaka till hälsoartiklarna 


Läkarens uttalande...

av Dr.med. Walter Hugentobler

De undersökta luftburna bakterierna försvagades snabbt när de utsattes för luft med omkring 50 % RF. Detta påvisar tydligt den skyddande effekten av en medelnivå för luftfuktighet.

Det faktum att ingen sönderfallseffekt observerades när bakterierna sprejades i bara vatten, till skillnad från saliv eller saltlösningar, indikerar att element som ingår i luftburna droppar spelar en viktig roll vid bakteriens inaktivering.

Vid tidpunkten för undersökningen var en hel generation forskare inom mikrobiologi, smittsamma aerosoler och luftburna överföringar övertygade om att Dunklins och Pucks resultat skulle få långtgående konsekvenser när det gäller hur man kontrollerar och förebygger spridning av luftburna infektionssjukdomar.

Tyvärr har deras forskning inte bedrivits vetenskapligt förrän nyligen och resultaten har haft liten inverkan på byggnadsteknik.