Publicerad: Maj 2019 |  DOI: 10.1073/pnas.1902840116

Låg luftfuktighet påverkar barriärfunktionen och medfött motstånd mot influensasmitta

Eriko Kudo, Eric Song, Laura Yockey, Tasfia Rakib, Patrick Wong, Robert Homer, Akiko Iwasaki


Resumé

Den här undersökningen har som mål att förstå hur låg luftfuktighet inverkar på immunsystemets försvar mot influensavirus. Genetiskt modifierade möss, som står emot influensainfektioner på samma sätt som människor, användes för att testa hur en relativ luftfuktighet på 10 eller 20 % inverkar på influensainfektionen, jämfört med en relativ luftfuktighet på 50 %.

Mössen placerades i en kammare med 20 °C och antingen i den låga eller normala relativa luftfuktigheten. Därefter infekterades de med influensavirus och placerades tillbaka i kammaren under en bestämd period.

Mössens fysiska reaktioner på virusen undersöktes, där temperatur, vikt, belastning på andningssystemet och slutligen deras dödlighet av viruset granskades.

Undersökningen visade att mössen i 20 % relativ luftfuktighet generellt påverkades kraftigare av sjukdomen, jämfört med de som befunnit sig i 50 % relativ luftfuktighet. De drabbades av snabbare och större viktnedgång, fick lägre kroppstemperatur och minskad överlevnad. Resultaten visade att alla möss i den lägre luftfuktigheten avled inom 11 dagar efter infektionen, medan nästan hälften av mössen som befunnit sig i 50 % relativ luftfuktighet överlevde tills testet var avslutat.

Forskningen visade på att låg luftfuktighet påverkar immunsystemets försvar mot influensavirus negativt på tre månader. Den förhindrar flimmerhåren att fungera, vilka är de små hårliknande strukturerna i våra luftvägar, från luftröret ner i lungorna, vars funktion är att avlägsna förorenade ämnen. För det andra hämmar den lungcellerna, som förhindras av influensaviruset att reparera sig själva. Dessutom visade studien på att låg luftfuktighet förorsakade fel i de interferoner som skulle ha signalerat till nabocellerna att varna om virusen, vilket skulle ha bekämpat virusspridningen.

Forskningsresultaten ger insikt i varför influensa är mer utbrett när luften är torr. "Det är allmänt känt att där luftfuktigheten är låg förekommer en ökning av influensafall och dödsfall. Om våra forskningsresultat med möss kan överföras till människor, belyser vår forskning en möjlig mekanism som ligger till grund för denna säsongspåverkan av influensasymtom," menar Iwasaki.

Även om forskarna understryker att luftfuktigheten inte är den enda faktorn som spelar roll vid influensaepidemier, är det en viktig mekanism som bör övervägas under vintersäsongen. Forskarna pekar på återupprättandet av fuktbalansen i luften med befuktare i hem, på skolor, arbetsplatser och i sjukhusmiljöer, som en potentiell strategi för att minska influensasymtomen och ge kortare sjukdomsförlopp.

American Society for Microbiology har dessutom laddat upp en video som beskriver studien.

Tillbaka till vetenskaplig dokumentation  En läkares perspektiv

Dr. Stephanie Taylor

Denna banbrytande undersökning använde genmodifierade möss med immunförsvar motsvarande människors, varför det handlar om ideala försöksdjur.

Akiko Iwasaki visar på att en balanserad befuktning stärker vårt immunförsvar och därmed kan användas mot andra sjukdomar och inte bara influensa.

Studien understryker behovet av att upprätthålla en relativ luftfuktighet inomhus på 40–60 % på platser som bostäder, skolor, kontor, sjukhus, flyg och alla andra allmänna områden.

ASHRAE bör erkänna den här utomordentliga studien som bevis för att arbeta för minimumnivåer av relativ luftfuktighet i offentliga kommersiella fastigheter.