Publicerad: 1972 | Southern Medical Journal, July 1972, Vol. 65, No 7

Luftbefuktning för att minska luftvägssjukdomar hos förskolebarn

Sale C


Sammanfattning

Denna prospektiva interventionstudie gjordes med 515 förskolebarn (2½ till 6 år gamla) i tre privata förskolebyggnader. Författaren analyserade effekterna av fyra typer av intervention: luftbefuktning i förskolan och i hemmet (grupp 1), endast i förskolan (grupp 2), endast i hemmet (grupp 3) och ingen luftbefuktning alls (grupp 4). Studieperiod: November 1969 till maj 1970.

Sale analyserade sjukfrånvarodagar relaterade till förkylning, vilka identifierades av lärare, föräldrar och ansvariga barnläkare på Sales begäran. Förskolebyggnad 1 befuktades med en genomsnittlig relativ luftfuktighet på 50 %, jämfört med byggnad 2 och 3 där luftfuktigheten var 10-15 % lägre.

Datan är sammanfattad i tabellen.

Resultat: minskning av sjukfrånvarodagar med nästan 50 % genom luftbefuktning av förskolan. Sjukfrånvaron minskade ytterligare när luftbefuktning utfördes även i hemmet, samtidigt som sjukfrånvarosiffrorna återgick till hur de såg ut innan studien efter att luftbefuktningsåtgärderna avslutats.

Tillbaka till hälsoartiklarna


Läkarens uttalande ...

av Dr.med. Walter Hugentobler

Resultaten av Sales studie är tämligen betydande. En luftfuktighetsnivå på ca 50 % Φ kan minska spridningen av luftvägsinfektioner mellan barn med nästan hälften, jämfört med en torr miljö med under 40 % RF.

Sale demonstrerade även en ytterligare effekt genom att reglera luftfuktigheten i hemmet. Detta visade sig vara hälsofrämjande men inte i samma utsträckning som luftbefuktning av förskolemiljön.

Även om barnen vistades längre i hemmiljön är infektionsrisken lägre där eftersom risken att exponeras av potentiellt smittsamma individer är mer begränsad än i förskolan.