Publiserad: 1981 | Digest of the 3rd CMBFS Canadian Clinical Engineering Conference

Luftfuktighet på vintern och relaterad sjukfrånvaro på kanadensiska sjukhus

Green G.


Sammanfattning

I den här studien jämfördes den totala sjukfrånvaron (förlorade arbetsdagar) hos personalen vid tre sjukhus, jämte den genomsnittliga relativa luftfuktigheten i inomhusmiljöerna. Studien sträckte sig över tre vintrar: 1973/74, 1974/75 och 1975/76. Två av sjukhusen hade ingen luftfuktighetsreglering (B och C) och ett sjukhus hade ett luftbefuktningssystem installerat (A).

Undersökningen utfördes under tre vinterperioder (oktober–april). Värdena från vintern 1973/74 visas inte i tabellen eftersom skillnaderna i luftfuktigheten var för små mellan luftbefuktade och icke-luftbefuktade sjukhus och det därför inte gick att se någon skillnad i sjukfrånvaron. Temperaturerna var identiska på alla sjukhus; 24 °C ±0,5 °C.

Tabellen visar jämförelsen för de två åren där det förekom betydande skillnader i luftfuktighet och förlorade arbetsdagar. Genomsnittet av förlorade arbetsdagar på ett år är 2,5 %. Detta genomsnitt sjönk i det luftbefuktade sjukhuset till 1,87 % (minus 0,63 %) på vintern 1974/75 och 1,56 % (minus 0,94 %) 1975/76.

Ca 60 % av all sjukfrånvaro orsakades av luftvägssjukdomar enligt en undersökning som författaren genomförde med de anställda.


Tillbaka till hälsoartiklarna  


Doc's view...

by Dr.med. Walter Hugentobler

Denna treåriga studie visade en avsevärd minskning av sjukfrånvaro under de sex vintermånaderna, som ett resultat av luftbefuktning av arbetsmiljön, trots att de uppnådda fuktighetsnivåerna (34,4 och 31,2 % RF) var blygsamma och under den ideala nivån på 40 % RF.

Studien indikerar att luftbefuktning kan minska den totala förväntade sjukfrånvaron på 2–3 % med 0,5–1 % hos vuxna arbetstagare.

Detta är något som har stor betydelse för hälso- och sjukvårdskostnader, produktivitet, lönsamhet och löneförlust.