Published: Jun 2000 | BMC Infectious Diseases201313:71

Prediktorer för absolut luftfuktighet inomhus och skattade effekter på överlevnad av influensavirus i gymnasieskolor

T. Koep et al 2013


Sammanfattning

Föremålet för studien var att utveckla och testa en modell för prediktering av luftfuktighet inomhus och dess effekt på beräknad entimmesöverlevnad för influensavirus så som framkommit från laboratoriestudier.

Studiens data baseras på:

1. Experimentella data som samlats in genom befuktning av tre tomma, oventilerade klassrum under en helg med hjälp av bärbara luftfuktare (evaporativ befuktning, ≈ 2 l/h).

2. Mätningar av relativ luftfuktighet inomhus (RF uppmätt, absolut fuktighet AF beräknad), temperatur och CO2 i femminutersintervall i klassrum i två gymnasieskolor i Minnesota från januari till slutet av mars 2011 samt meteorologiska data för AF utomhus.

3. Publicerade överlevnadsdata för fuktberoende influensavirus.

Slutsatser

  • Med hjälp av bärbara luftfuktare kan den relativa luftfuktigheten i ett tomt klassrum höjas till 60 % inom 4 timmar. Halva befuktningseffekten går förlorad 2 timmar efter befuktningen.
  • Inomhus-AF kan bli mycket låg (min. 2,6 mb). Årstidsvariationer predikteras av utomhus-AF, medan dygnsvariationer av AF är nära förknippade med CO2-nivåer och fuktighet från elever.
  • Den beräknade entimmesöverlevnaden för influensavirus i mycket låg luftfuktighet inomhus är 75 %. Denna frekvens kan sänkas till 50 % eller 35 % genom att höja den relativa luftfuktigheten inomhus till 40 % resp. 60 % RF.
  • Måttliga, uppnåeliga förändringar i inomhus-RF kan förmodas ha en påtaglig effekt på entimmesöverlevnaden för influensavirus enligt vad som framkommit från laboratorieexperiment.
Tillbaka till  hälsoartiklarna  

Läkarens uttalande ...

av Dr.med. Walter Hugentobler

Grund- och gymnasieskolor är ett viktigt slagfält i kampen mot spridningen av influensa. Stora grupper av individer tvingas tillsammans i nära samvaro under långa tider. Att reducera spridningen av ”flunsa” i klassrummen är till fördel inte bara för elever och lärare, utan även för deras familjer, som besparas påföljande korsinfektioner.

Denna studie visade att ökningar av relativ luftfuktighet inomhus till 40–60 % RF genom befuktning har en påtaglig preventiv effekt på överlevnadsfrekvensen för influensavirus, och därmed på smittspridningen och den därav följande infektionsfrekvensen i klassrum.