Publicerad: sept 1948 |  Journal of Experimental Medicine, 88 (3) 361-368

Den relativa luftfuktighetens inverkan på infektiviteten hos luftburet influensa A-virus (PR8-stam)

William Lester


Sammanfattning

"Vita möss exponerades mot atmosfärer innehållande kända mängder av atomiserat influensa A-virus (PR8-stam) med konstant potens i förhållanden med varierande fuktighet. Det visade sig att en mängd atomiserad virussuspension som gav en 100-procentig mortalitet hos djur som exponerats vid 30 respektive 80 % relativ luftfuktighet ledde till döden för endast 22,5 % av mössen vid en fuktighet på 50 %. Luftfuktighetsnivåer mellan dessa värden gav mellanliggande resultat." (Se diagrammet)

”Vid en luftfuktighet på 50 procent minskade infektiviteten hos det luftburna viruset så snabbt att det var omöjligt att säkerställa en 100-procentig mortalitet hos de exponerade mössen, även vid kraftig höjning av dosen atomiserat virus."

"Användning av en dialyserad virussuspension (kommentar: saltfri virussuspension) vid en luftfuktighet på 50 % ledde till i döden för alla exponerade möss. Detta antydde att luftfuktighetens skadliga inflytande var relaterat till förekomsten av natriumklorid i den finfördelade suspensionen."

"Dessa resultat med influensavirus liknade mycket dem som erhölls av Dunklin och Puck med bakteriestammarna pneumokocker, streptokocker och stafylokocker. Det antyder att den faktor som ligger bakom den dödliga effekten av luftfuktighet är gemensam för salthaltiga droppar och kan inaktivera virus och bakterier."

Tillbaka till hälsoartiklarna 


Läkarens uttalande

av Dr. Walter Hugentobler

Den mörka ”dödszonen” i diagrammet är imponerande och representerar de över 90 % möss som dör när de utsätts för luftburen influensa vid luftfuktighetsförhållanden under 40 % och över 70 % RF.

Den höga musdödligheten visar virusets förmåga att överleva längre vid låga och höga fuktighetsnivåer. Den låga musdödligheten visar hur snabbt viruset blir inaktivt vid luftfuktigheter på medelnivåer.

Den extra iakttagelsen i studien, gällande de luftburna dropparnas egenskaper, är av stor betydelse.

Inaktiveringen av virus ägde bara rum när de atomiserade virussuspensionerna (standard var hästserum) innehöll salter. Dropparnas fysiologiska salthalt kan med största sannolikhet inaktivera virus och bakterier vid luftfuktighetsnivåer mellan 40 och 60 % RF, där det är högkoncentrerat på grund av vattenförlust genom förångning. 

Andra vetenskapliga artiklar om befuktning och hälsa ...