Published: Aug 2007 | Environ Int. 2007 Aug;33(6):850-7. Epub 2007 May 17

Dikotomin av relativ luftfuktighet på inomhusluftkvalitet

Wolkoff P, Kjaergaard SK.


Sammanfattning

”Genom att granska litteraturen har vi omvärderat hur låg relativ luftfuktighet (Φ) kan påverka den direkt upplevda inomhusluftkvaliteten, inklusive lukt, samt orsaka irritationssymptom (d.v.s. hur inomhusluftkvaliteten upplevs på lång sikt)”.

Författarna sökte i större medicinska databaser efter litteratur innehållande termen ”relativ luftfuktighet” i kombination med en mängd andra termer som: luftkvalitet, kabinluft, torra ögon, formaldehyd, inflammation, slemhinnor, kontor, ozon, skarp lukt, sensorisk irritation, partiklar, tårfilm, sjuka hus-sjukan, kvav luft och VOC:er (lättflyktiga organiska föreningar). Viktigt: ”luftvägsinfektion p.g.a. virus” och ”fuktskadade byggnader och material” var uteslutningskriterier och var därför inte med i urvalet.

Effekten av relativ luftfuktighet på den omedelbara och långsiktigt upplevda inomhusluftkvaliteten utifrån VOC:er, ozon och partiklar är komplex, eftersom både det termodynamiska tillståndet och utsläppsegenskaperna hos byggmaterial påverkas.

Slutsats

”De flesta effekterna av luftfuktighet är tvetydiga”, är författarnas grundläggande slutsats, vilket uttrycks i publikationens titel som ”diktomi”.

Epidemiologiska och kliniska studier samt exponeringsstudier med människor indikerar att låg relativ luftfuktighet spelar en viktig roll i den stigande frekvensen av rapporterade ögonirritationssymptom på som uppstår på grund av förändring av tårfilmen. Studier indikerar att relativ luftfuktighet på cirka 40 % är bättre för ögon och övre luftvägar än nivåer under 30 %. Den optimala relativa luftfuktigheten kan skilja sig åt för ögon och luftvägar när det kommer till uttorkning av slemhinnorna.

Citat: ”Rekommendationen att ’inomhusluft ska vara torr och kall’... bör övervägas noggrant med avseende på utvecklingen av irritationssymptom i ögon och övre luftvägar under en arbetsdag. Studier indikerar att relativ luftfuktighet på cirka 40 % är bättre för ögon och övre luftvägar än nivåer under 30 %”.


Tillbaka till hälsoartiklarna 

Läkarens uttalande...

by Dr.med. Walter Hugentobler

Luftfuktighetens ”dikotomi”, eller snarare dess kontrasterande effekter vid olika nivåer, visualiserades redan i Schofield Sterling-diagrammet. Den "optimala zonen", som befinner sig mitt emellan ökande biverkningar av lägre och högre luftfuktighet, förklarar varför ämnet fortfarande diskuteras. Hur den ”optimala relativa luftfuktighetsnivån” värderas varierar utifrån personens ståndpunkt och på om ”rädsla för för mycket luftfuktighet” eller ”positiva hälsoeffekter” står i fokus.

Wolkoffs studie visar hur viktigt det är att upprätthålla relativ luftfuktighet på över 40 % på kontor där människor arbetar kontinuerligt med bildskärmar.

Vid lägre luftfuktighet lider många människor av problem som är kopplade till torra ögon. Särskilt problematiskt är det för kontaktlinsbärare.

En optimal nivå på mellan 40–60 % motverkar uttorkning av den naturliga tårfilmen och de övre luftvägarnas slemhinnor.