Publicerad: april 2013 | PMID: 23023409 DOI: 10.1097/ICO.0b013e31826671ab

Effekten av låg luftfuktighet på mänsklig tårfilm

Abusharha AA, Pearce EI.


Sammanfattning

Författarna undersökte effekten av torr luft på tårfilmens fysiologi. Tolv unga försökspersoner (tio manliga, två kvinnliga, medelålder 29,8 år) utan tidigare besvär av torra ögon-syndrom, exponerades under 60 minuter av en mycket låg relativ luftfuktighetsnivå (RF) på 5 %, jämfört med 40 % RF i en klimatkammare.

Resultat

Man kunde iaktta en markant förändring av tårfördunstningshastigheten (P = 0,00), icke-invasiv tårfilms-uppsprickningstid (tear breakup time/TBUT) (P = 0,00), lipidlagertjocklek LLT (P = 0,00), okulär komfort (P = 0,00) och tårproduktion (P = 0,01) efter exponering av den uttorkande miljön. Inga märkbara skillnader observerades mellan normala och torra miljöförhållanden avseende tårosmolaritet (P = 0,09) och okulär yttemperatur (P = 0,20).

Slutsats

Avdunstningshastighet, tårlipidskiktets tjocklek, okulär komfort, tårstabilitet och tårproduktion påverkades negativt av låg relativ luftfuktighet. Tårfilmsparametrarna som observerades efter exponering av en uttorkande miljö under en timme liknade dem hos patienter med torra ögon-syndrom.

För att undvika söndring av tårfilmen samt eventuell okulär ytskada måste därför miljöförhållandena på torra platser förbättras, alternativt tårfilmen skyddas mot skadliga miljöförhållanden.

Tillbaka till hälsoartiklarna

Lärakens uttalande

av Dr.med. Walter Hugentobler

Tårfilmen i våra ögon hjälper till att hålla ögonen friska och synen skarp.

Den här studien visar att vår tårfilm skadas om den utsätts för en torr miljö.

Detta understryker behovet av att bibehålla luftfuktighetsnivån inomhus på över 40 % RF, speciellt i kontorsmiljöer, där människor arbetar med bildskärmar, vilket är något som påfrestar ögonen ytterligare.

Den relativa luftfuktigheten i inomhusmiljöer sjunker vanligtvis till under 40 % RF under vintern när torr utomhusluft hettas upp, vilket leder till låg luftfuktighet inomhus. Dessa förhållanden kan emellertid också förekomma i luftkonditionerade kontorslokaler under sommaren, genom att fukt avlägsnas från luften under kylprocessen