Publiserad: Oct 1998 | Eur Respir J. 1988 Oct;1(9):852-5.

Nasal mukociliär transport hos friska individer är långsammare vid inandning av torr luft

Salah B, Dinh Xuan AT, Fouilladieu JL, Lockhart A, Regnard J.


Sammanfattning

Författarna utvärderade effekten av torr luft (TL) som applicerades via en mask, samt rumsluft (RL) via normal (tidal) inandning genom näsan, utifrån den nasala mukociliära transporten hos elva friska, icke-rökande personer.

Försökspersonerna andades (endast genom näsan!) in antingen rumsluft (RL, 22–24 °C, 40–43 % RF) eller konditionerad torr luft (TL, 25–29 °C, <0,1 % RF) genom hens mest potenta näsborre, under 30 minuter vid tre olika undersökningsdagar. Vid varje tillfälle som studien genomfördes skedde detta alltid samma tid på dagen och med samma näsborre. TL andades in genom en lätt, tättsittande näsmask. Tiden det tog för slemmet att förflytta sig från näsans främre del till halsen uppmättes omedelbart efter RL- eller TL-exponering.

För att fastställa den nasala förflyttningstiden för sackarin (SNTT - Sacharine nasal transit time) placerades 250 mikrogram sackarin på den främre delen av den nedre näsmusslan under visuell kontroll och saliv svaldes sedan var 30:e sekund tills försökspersonen kände smaken av sackarinet.

Gruppens medel-SNTT med TL var 18,5 +/- 8,6 min, vilket var påtagligt längre än med RL (11,9 +/- 5,3 min).

Resultat

Resultaten visade att inandning av torr luft resulterar i en väsentligt långsammare nasal mukociliär transport. Detta beror förmodligen på förändringar i de reologiska egenskaperna eller på det nasala slemmets klibbighet och/eller på att flimmerhårsfrekvensen saktas ned.

Tillbaka till hälsoartiklarna
Breathing dry air impairs our respiratory defense mechanism against airborne pollutants

Läkarens uttalande...

av Dr.med. Walter Hugentobler

Studien demonstrerade hur inandning av torr luft påverkar vår respiratoriska skyddsmekanism mot luftburna föroreningar och mikrober.

För den grupp som andades torr luft dröjde det mycket längre från det att sackarinet placerades i näsborrarna tills personen kunde känna smaken av sackarinet i halsen, jämfört med den grupp som andades normal rumsluft.

Om vårt immunsystem försämras vid torr luft betyder detta att en optimal luftfuktighetsnivå i arbetsmiljöer minskar sjukfrånvaro på grund av luftburna infektioner som förkylning eller influensa.