Published: Mar 1986 | Env. Health Perspectives. 1986;65:351-361.

Indirekta hälsoeffekter av relativ luftfuktighet i inomhusmiljöer

Arundel A.V., Sterling E.M., Biggin J.H., Sterling T.D.


Sammanfattning

Granskningen fokuserar på direkta och indirekta effekter på mänsklig hälsa. De direkta effekterna är relaterade till komfortaspekter och effekter på kroppens fysiologi, speciellt luftvägsslemhinnor (inklusive immunförsvarsmekanismer), hud, ögon och andra organ.

De indirekta effekterna inkluderar alla konsekvenser av förändrade fuktighetsnivåer på mikrober (virus, bakterier, svampar), allergener, luftkvalitet (partiklar, fysikaliska och kemiska reaktioner), elimineringshastighet för luftburna patogener och eventuella skadliga konsekvenser till följd av förorenade luftfuktare.

Mycket litteratur om hälsoeffekter av relativ fuktighet i inomhusmiljöer tyder på att relativ fuktighet kan påverka förekomsten av andningsinfektioner och allergier. Experimentella studier av luftburna överförbara smittsamma bakterier och virus har visat att dessa organismers överlevnad eller infektivitet minimeras om de exponeras mot relativ fuktighet mellan 40 och 70 %.

Nio epidemiologiska studier har undersökt sambandet mellan antal luftvägsinfektioner eller sjukfrånvaro och den relativa luftfuktigheten på kontoret, i bostaden eller i skolan. Förekomsten av sjukfrånvaro eller luftvägsinfektioner har visat sig vara lägre bland personer som arbetar eller bor i miljöer med medelhög nivå, jämfört med låg eller hög relativ luftfuktighet.

De flesta svamparter kan inte växa om den relativa luftfuktigheten inte överstiger 60 %. Relativ luftfuktighet påverkar också hastigheten för avgasning av formaldehyd från inomhusbyggnadsmaterial, för syra- och saltbildning från svavel och kvävedioxid samt för ozonbildning.

Inverkan av relativ fuktighet på överflödet av allergener, patogener och skadliga kemikalier antyder att luftfuktighetsnivåer inomhus bör betraktas som en faktor för inomhusluftkvalitet.

Slutsats

De flesta skadliga hälsoeffekterna till följd av låg relativ fuktighet kan minimeras genom att hålla inomhusnivåer på mellan 40 och 60 %. Detta kräver luftbefuktning under vintern i områden med kalla vinterklimat.

Luftbefuktningen ska helst ske med avdunstnings- eller ångfuktare, eftersom luftfuktare med kall ånga kan sprida aerosoler förorenade av allergener, bakterier och svampar.

Tillbaka till hälsoartiklarna 


Läkarens uttalande

by Dr.med. Walter Hugentobler

Arundels granskning är det viktigaste belägget för korrektheten i beslutet att hålla luftfuktigheten inom intervallet 40 till 60 %.

Granskningen i sig tillsammans med de 99 referenserna ger en mängd avgörande belägg för att hålla luftfuktigheten på en medelnivå och är den enda granskning som innehåller resultat från interventionella studier med hälsoutfall. De vetenskapliga resultat som presenterades 1986 ligger mycket nära dagens kunskapsnivå och innehåller fakta som vi har glömt eller förträngt sedan dess.

Arundel och hans medförfattare (alla ingenjörer!) är mycket tydliga i sitt uttalande att optimal fuktighet i uppvärmda byggnader inte kan uppnås utan aktiv luftbefuktning. De visste att det bästa sättet att uppnå detta mål under hygieniska förhållanden är avdunstning eller ångfuktning.