Published: 1985 | ASHRAE Transactions, Vol. 91, Part 1, CH85-13 No. 1, 1985

Kriterier för mänsklig exponering mot luftfuktighed i bostadshus

Sterling EM, Arundel A, Sterling TD


Sammanfattning

Författarna har granskat vetenskaplig litteratur med fokus på effekten av luftfuktighet på biologiska föroreningar (virus, bakterier och svampar) som orsakar andningssjukdomar, kemiska interaktioner och möjlig inverkan på människors hälsa och komfort. 74 referenser finns listade i artikeln.

Analysen av den utvalda litteraturen visade att preferenserna hos virus och bakterier avseende låg och hög luftfuktighet är kända, medan svampar föredrar fuktighet på över 80 % RF för optimal överlevnad på ytor. Litteratur visade att för luftburna mikrober var fuktighet på mellannivå minst gynnsam för överlevnad. Interventionella kliniska test med hjälp av luftfuktare analyserades med avseende på frekvens av luftvägsinfektioner och sjukfrånvaro.

Medan avgasning av formaldehyd och kemiska interaktioner ökar vid över 40 % RH, minskar koncentrationen av irriterande ozon.

Slutsats

De flesta skadliga hälsoeffekterna till följd av låg relativ fuktighet kan minimeras genom att hålla inomhusnivåer på mellan 40 och 60 %. Detta kräver luftbefuktning under vintern i områden med kalla vinterklimat.


Tillbaka till hälsoartiklarna
The Sterling Chart

Läkarens uttalande

by Dr.med. Walter Hugentobler

Granskningen ger tydliga belägg för att den optimala luftfuktigheten inomhus för människors hälsa är 40–60 % RF.

Hittills är Sterling och Arundels publikationer de enda granskningar som baserats på interventionella kliniska studier (sju framgångsrika studier) och som ger bevis för den förebyggande effekten av luftbefuktning för luftvägsinfektioner och sjukfrånvaro.

Detta dokument var föregångaren till Arundels publikation som kom ut ett år senare och som gav en ännu djupare analys av negativa respektive hälsofrämjande luftfuktighetseffekter.